Expedient 2023/001

Inici: 06/06/2023
Any news will be updated daily

 

 

FRAU EDUCATIU A L'AVALUACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS SUPERIORS
DE L'INSTITUT PÚBLIC CAR DE SANT CUGAT

 

RESUM

* 19/05/2023: Els professors del bloc comú Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà, Laura Martínez Simón i Marc Forné Miró, en absència de tots els professors del bloc específic, decideixen realitzar una "2ª convocatòria extraordinària" dels Projectes Finals de Grau per a un grup reduït d'estudiants.
El professor David Ribera Nebot no va donar suport a l’avaluació dels Projectes Finals de Grau després de l’avaluació extraordinària, per no voler participar d’aquest precedent que suposa una discriminació per a la resta d’alumnes, que no han disposat de l’opció d’aquesta avaluació extra després d’una avaluació extraordinària.

 

* A l'avaluació extraordinària dels estudiants de tècnic esportiu superior de fútbol en l'institut públic CAR de Sant Cugat (25/05/2023) un grup de professors del bloc comú (Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà i Marc Forné Miró), en absència de tots els professors del bloc específic (Gerard Berenguer, Daniel Fernández, Javi Gómez Rigol, Conrad García, Juliana García i Xavi Peco), s’autoassigna el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura _que no imparteixen ni coneixen ni en dominen els continguts_ a tres estudiants que assumien el suspens atorgat pel professor responsable, amb l’únic argument que només els queda una assignatura suspesa o una suspesa i el Projecte Final de Grau.
 
De 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 per atorgar-los l’aprovat, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.
A la Inspecció d'Educació se li ha enviat tota la documentació i coneix les dades que demostren les irregularitats que s'han fet en la Junta d'Avaluació  (06/06/2023), l'inspector Joan Salomon Sancho és el responsable directe d'estudiar la situació, i l'Inspecció d'Educació conclou _saltant-se les irregularitats de la Junta d'Avaluació, mai constituïda com a tal, en faltar tot el professorat del bloc específic_, després de un mes (06/07/2023), que la Junta d'Avaluació ha actuat d'acord amb la normativa.

* CONTINUA EL FRAU EDUCATIU!!
*
Ni els professors responsables del frau educatiu ni l'inspector que els dona suport han rectificat.
* S'estableix un precedent per als estudiants que no poden comptar amb garanties de ser avaluats amb imparcialitat, que les seves qualificacions no seran modificades sense justificació pedagògica, i que tots gaudiran d'igualtat d'oportunitats en l'avaluació.

Any news will be updated daily

 


Comentari
Si la Inspecció d'Educació permet que un grup de professors del bloc comú s’autoassigni el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura que no imparteixen, ni coneixen ni en dominen els continguts, pot passar que, mentre hi hagi els esmentats professors: (a) cada estudiant opti per no aprovar 1 o 2 assignatures perquè sap que després de l’avaluació extraordinària se li aprovaran, o potser no
*, cosa que significaria un desprestigi pel sistema educatiu català en general (només pel fet de matricular-se als estudis de Tècnic Esportiu Superior de l’Institut del CAR els alumnes ja tindrien una o dues assignatures aprovades); (b) la resta de professors opti per no avaluar cap de les assignatures que imparteix, deixant que ho facin els citats professors als quals se'ls permet regalar els aprovats d'assignatures que no imparteixen; (c) la resta de professors opti per assegurar l’aprovat amb un 5 a tots els estudiants;
(d) xxx.

* de 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 per atorgar-los l’aprovat, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.


 

Que els responsables de la Inspecció d'Educació no apliquin la normativa amb rigor i donin suport a actes que discriminen els estudiants, genera desconfiança en la població i és un desprestigi per al sistema educatiu català.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 DADES


1. 19/05/2023: Els professors del bloc comú Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà, Laura Martínez Simón i Marc Forné
Miró, en absència de tots els professors del bloc específic, decideixen realitzar una "2ª convocatòria extraordinària" dels Projectes Finals de Grau per a un grup reduït d'estudiants.

El professor David Ribera Nebot no va donar suport a l’avaluació dels Projectes Finals de Grau després de l’avaluació extraordinària, per no voler participar d’aquest precedent que suposa una discriminació per a la resta d’alumnes, que no han disposat de l’opció d’aquesta avaluació extra després d’una avaluació extraordinària.


2. Informació 1: l’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment” (50 hores) está dividida al 50% en dos blocs, esports individuals (amb Àlex Codina Trenzano com a professor titular) i esports d’equip (amb David Ribera Nebot com a professor titular). Està establert des de l’inici del curs que cal aprovar el dos blocs i que només es farà mitjana a partir de un 4 en cadascun dels blocs.

3. Informació 2: les notes de l’Avaluació Extraordinària del bloc d’Esports d’Equip impartit pel professor David Ribera Nebot són: 
DMRd: 3,4 (Ex. Articles: 3,8 / Ex. Aplic. Pràctiques: 3)
MGG: 5,5 (Ex. Articles: 5,5 / Ex. Aplic. Pràctiques: 5,5)
IMG: 2,65 (Ex. Articles: 3,3 / Ex. Aplic. Pràctiques: 2)
GFF: 3,5 (Ex. Articles: 0 / Ex. Aplic. Pràctiques: 7)
DMR: 2,9 (Ex. Articles: 3,8 / Ex. Aplic. Pràctiques: 2)


4. Informació 3: la nota mitjana de l’Avaluació Extraordinària acordada entre Àlex Codina Trenzano i David Ribera Nebot del conjunt dels dos blocs de l’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment Esportiu” són: 
DMRd: 3
MGG: 6 
IMG: 3
GFF: 3
DMR: 3


5. Informació 4: tots els estudiants assumeixen el suspens atorgat i cap d'ells ha presentat una reclamació en relació a la seva nota de l’avaluació extraordinària.
Tres dels estudiants van preguntar al professor del bloc d'Esports d'Equip si tenien una altra alternativa de recuperació una vegada suspesa l'avaluació extraordinària.

6. Informació 5: a la reunió de l’Avaluació Extraordinària del 25 de maig 2023, en absència de tots els professors del bloc específic, el professor Àlex Codina Trenzano va proposar fer mitjana dels dos blocs de l’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment”, independentment que els estudiants no arribessin a la puntuació de 4 en el bloc d’Esports d'Equip. El professor David Ribera Nebot no va acceptar saltar-se els acords inicials ni atorgar l’aprovat, per tant, sense l’assoliment dels continguts mínims.

7. Informació 6: a la mateixa reunió de l'Avaluació Extraordinària (25/05/2023) els professors del bloc comú Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà i Marc Forné
Miró, en absència de tots els professors del bloc específic (Gerard Berenguer, Daniel Fernández, Javi Gómez Rigol, Conrad García, Juliana García i Xavi Peco), decideixen que donen l’aprovat amb un 5 a l’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment” a dos dels estudiants (IMG i DMR), amb l’únic argument que només els queda una assignatura suspesa. El mateix grup de professors diuen que en el cas de DMRd no li donen l’aprovat perquè també li falta completar el Projecte Final de Grau, però posteriorment li donen aquest aprovat, tal com es reflecteix a l’acta d’aquesta avaluació extraordinària (realitzada el 30/05/2023 en reunió de professors).

8. Informació 7: el professor Albert Culleré Bargadà diu que caldria que els estudiants fessin la reclamació de la seva nota del bloc d’Esports d’Equip de l’avaluació extraordinària, però que també dóna suport a donar l’aprovat als respectius estudiants.

9. Informació 8: a l’acta de l’Avaluació Extraordinària del 25 de maig del 2023*, a l’apartat “Estadística de grup” hi consta que hi ha 10 estudiants suspesos amb 1 assignatura. Els professors del bloc comú, Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà i Marc Forné
Miró no expliquen com pot ser que, d’aquests 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 (NMP, IMG, DMRd i DMR) per atorgar-los l’aprovat, en absència de tots els professors del bloc específic, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.

* Aquesta acta va ser sol·licitada per registre d'entrada (30/05/2023), ja que durant aquest curs 2022-23 Àlex Codina Trenzano i Marc Forné (cap de departament i d'estudis, respectivament, del seminari de tècnics esportius) no havien realitzat cap acta de les reunions. La primera acta del curs 2022-23 l'ha realitzat Àlex Codina Trenzano el 06/06/2023.

10. Informació 9: a la mateixa reunió de l'Avaluació Extraordinària (25/05/2023) no hi assisteixen cap dels professors del bloc específic (Gerard Berenguer, Daniel Fernández, Javi Gómez Rigol, Conrad García, Juliana García i Xavi Peco). No hi ha constància que el professor Xavi Peco (del bloc específic) hagi delegat en Marc Forné
Miró la seva decisió d'atorgar l’aprovat dels respectius estudiants. L’equip docent no està complert i la Junta d’Avaluació no està constituida com a tal.

11. Informació 10: l’acta d’aquests reunió de l'Avaluació Extraordinària (25/05/2023) es realitza el 30 maig del 2023, en reunió de professors de tècnics esportius, en absència de tots els professors del bloc específic, i David Ribera Nebot lliura les seves qualificacions del bloc d’Esports d’Equip per tal que s’hi adjuntin.

12. Informació 11: El fet que un grup de professors del bloc comú, en absència de tots els professors del bloc específic, s’autoassigni el rol d’atorgar l’aprovat de un bloc d’una assignatura del qual ni coneixen ni dominen els continguts, no consta a cap de les normatives consultades que regulen els ensenyaments esportius de règim especial.
Tampoc consta que es pugui fer una "2a avaluació extraordinària" dels Projectes Finals de Grau, sense que s'hagi establert com a criteri pedagògic des del principi del curs.

13. Informació 12: Esmenes a l'acta de l'Avaluació Extraordinària dels estudiants de tècnics esportius superiors de fútbol del 25/05/2023.
A l’apartat “Acords (veure el dors)”: On diu “aprovar per junta l’assignatura “Prep. Física 3” a l’alumne NMP” i, al dors, “cap professor va manifestar-se en contra”, cal apuntar que David Ribera Nebot, des de l’any 2009, en què va entrar de professor de tècnics esportius, mai ha donat suport a l’aprovat per junta i sempre ha defensat que l’únic responsable de donar l’aprovat és el professor titular de l’assignatura. Cal fer constar, per tant, la negativa de David Ribera Nebot a donar aquest aprovat. Tampoc hi ha cap constància que el professor del bloc específic de l’assignatura “Prep. Física 3” hagi comunicat que ell dona l’aprovat a l’estudiant en qüestió. 


COMENTARIS
 
A.
Si la Inspecció d'Educació permet que un grup de professors del bloc comú s’autoassigni el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura que no imparteixen, ni coneixen ni en dominen els continguts, pot passar que, mentre hi hagi els esmentats professors, (a) cada estudiant opti per no aprovar 1 o 2 assignatures perquè sap que després de l’avaluació extraordinària se li aprovaran, o potser no*, cosa que significaria un desprestigi pel sistema educatiu català en general (només pel fet de matricular-se als estudis de Tècnic Esportiu Superior de l’Institut del CAR els alumnes ja tindrien una o dues assignatures aprovades); (b) la resta de professors opti per no avaluar cap de les assignatures que imparteix, deixant que ho facin els citats professors als quals se'ls permet regalar els aprovats d'assignatures que no imparteixen; (c) la resta de professors opti per assegurar l’aprovat amb un 5 a tots els estudiants;  (d) xxx.

* ... de 10 estudiants amb 1 assignatura suspesa, només se n’ha seleccionat a 4 per atorgar-los l’aprovat, amb l’únic argument, precisament, que només els queda una assignatura suspesa.


B. Els estudiants saben que estic a la seva disposició per revisar els seus exàmens i per explicar-los qualsevol detall sobre com he avaluat. Encara que estiguin fora de termini, atendria qualsevol reclamació formal seva.

C. Porto impartint l’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment” des del 2011. Per optar a l’aprovat he arribat a demanar 5 treballs d’aplicació pràctica, síntesi-reflexió d’un mínim de 8 articles, un mínim de participació a les pràctiques amb respectiva reflexió, i exàmens, …Tothom qui s’hi ha dedicat una mica ha aprovat. Aquest curs 2022-23 (veure adjunt l’outline del bloc d’Esports d’Equip de l’assignatura) he permès que l’examen es realitzi amb els apunts escrits-dibuixats a mà, i lliuro un llistat d’exemples de preguntes dels articles per l’examen (adjunt), les respostes dels quals te les trobes llegint l’article, i em poden preguntar des del primer dia de classe com cal respondre a cada pregunta (al planning proposo analitzar un article per setmana). Un examen suspès en aquestes condicions, per tant, significa que l'alumne no ha arribat a les mínimes competències que estan establertes per exercir professionalment.
Outline Student Entrenamiento Deportivo III Bloque Deportes de Equipo by DRN Sept 2023
Ejemplos PREGUNTAS sobre ARTÍCULOS-DOCS Entrenamiento Deportivo II-III

D. Aquest curs 2022-23, l'assignació a cada estudiant d'un professor per a tutoritzar el seu Projecte Final de Grau ha estat realitzada pel cap de departament, sense informar els estudiants dels criteris que ha seguit per a tals assignacions.

Proposta
1: En els centres universitaris de prestigi, on es cuida la transparència i es respecten els drets dels estudiants, les eleccions de tutories per als Treballs Finals de Grau es realitzen en acte públic i amb uns criteris previs coneguts pels estudiants.
Proposta
2: És també bàsic que els criteris d'avaluació dels Treballs Finals de Grau i les oportunitats d'avaluacions ordinàries i extraordinàries siguin establertes clarament a principis de curs i s'apliquin en igualtat de condicions per a tots els estudiants.

El professor David Ribera-Nebot informa (registre 20/06/2023): "Com que les propostes 1 i 2 no s’han complert, i el nivell de la resta de professors dels crèdits comuns, en relació als coneixements sobre recerca i la serierat en l’aplicació dels requisits establerts, és molt limitat , em reservo el meu dret d’avaluar els projectes finals de grau seguint la normativa vigent i en base a la meva formació i experiència."

E. Que els responsables de la Inspecció d'Educació no apliquin la normativa amb rigor i donin suport a actes que discriminen els estudiants, genera desconfiança en la població i és un desprestigi per al sistema educatiu català.

 

-------------------------------------------------

MISCELLANEOUS

La Subdirecció General de la Inspecció d'Educació (Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya), Núria Martín Guillaumes, ja ha estat informada verbalment (31/05/2023), se li ha enviat tota la documentació (06/06/2023), ha confirmat la seva recepció (8/06/2023), ha confirmat la transmissió d'informació als Serveis d'Inspecció del Vallès Occidental, Marta Sellas Llom i a l'inspector responsable del cas Joan Salomon Sancho (12/06/2023).

 

 • La inspecció educativa  (06/06/2023) coneix les dades que demostren les irregularitats que s'han fet en la Junta d'Avaluació (*), l'inspector Joan Salomon Sancho és el responsable directe d'estudiar la situació, i l'Inspecció d'Educació conclou _saltant-se les irregularitats de la Junta d'Avaluació, mai constituïda com a tal, en faltar tot el professorat del bloc específic_ (06/07/2023) que la Junta d'Avaluació ha actuat d'acord amb la normativa.

 • Després de un mes (06/07/2023), Josefa Morales Mostazo, directora dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, afirma (e-Valisa / Visualitzadors: Isabel Borguño Ventura, Joan Salomon Sancho, Josep Antoni Delgado Rivera, Marta Sellas Llombart) que "no es detecta cap situació irregular".  Núria Grau Casanova (Cap d'Inspecció de Serveis) també ha estat informada (07/07/2023).

 • Anna Simó i Castelló (Consellera d'Educació) ha estat informada d'aquest expedient públic (12/07/2023).

 • Evidentment, David Ribera-Nebot s'abstindrà de signar qualsevol acta d'avaluació en la qual les seves qualificacions hagin estat modificades de manera indeguda.
   


   

  * CONTINUA EL FRAU EDUCATIU!!
  *
  Ni els professors responsables del frau educatiu ni l'inspector que els dona suport han rectificat.
  * S'estableix un precedent per als estudiants que no poden comptar amb garanties de ser avaluats amb imparcialitat, que les seves qualificacions no seran modificades sense justificació pedagògica, i que tots gaudiran d'igualtat d'oportunitats en l'avaluació.

   

 

Última actualització 12/07/2023
Any news will be updated daily

 

(*) Els ensenyaments de futbol són LOGSE encara.
Documents per a l'organització i gestió dels centres. Instruccions d'inici de curs 2022-23: https://projectes.xtec.cat/ere/wp-content/uploads/usu2534/2022/06/2022-06-22-Instruccions-inici-de-curs-EE-2022-2023.pdf

2.2 Avaluació dels cicles d'ensenyaments esportius LOGSE

2.2.1 Criteris generals
L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat dels cicles d'ensenyaments esportius ..... es fa per crèdits.
A l'inici de curs el centre ha d'informar l'alumnat dels continguts del currículum formatiu, ..... i dels objectius terminals o criteris d'avaluació de cada crèdit, així com dels criteris generals d'avaluació, pas de curs i superació del cicle.

L’assignatura “Entrenament de l’Alt Rendiment” (50 hores) está dividida al 50% en dos blocs, esports individuals (amb Àlex Codina Trenzano com a professor titular) i esports d’equip (amb David Ribera Nebot com a professor titular). Està establert des de l’inici del curs que cal aprovar el dos blocs i que només es farà mitjana a partir de un 4 en cadascun dels blocs.
Les notes de l’avaluació extraordinària del bloc d’Esports d’Equip impartit pel professor David Ribera Nebot són: DMRd: 3,4 / IMG: 2,65 / DMR: 2,9. Cap dels tres estudiants arriba a un 4, el bloc d'esports d'equip està suspès i l'assignatura "Entrenament de l'Alt Rendiment" està suspesa.2.2.2 Junta d'avaluació
L'equip docent, que està integrat per tot el professorat que imparteix els cicles d'ensenyaments esportius, en què s'inclou el que imparteix el bloc específic, constitueix la junta d'avaluació, que s'encarrega de fer el seguiment dels aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin.

A la reunió de la Junta d'Avaluació (25/05/2023) no hi assisteixen cap dels sis professors del bloc específic (Gerard Berenguer, Daniel Fernández, Javi Gómez Rigol, Conrad García, Juliana García i Xavi Peco). L’equip docent no està complert i la Junta d’Avaluació no està constituida com a tal. Per tant, no hi ha dos terços dels membres de la Junta d'Avaluació que puguin avaluar positivament els alumnes (6 professors del bloc específic + 6 professors del bloc comú fan 12 membres / dos terços són 8 membres).
Cinc professors del bloc comú (Àlex Codina Trenzano, Xavier Bayer Alonso, Santi Checa Moreno, Albert Culleré Bargadà i Marc Forné Miró) s’autoassignen el rol de regalar l’aprovat d'un bloc d’una assignatura que no imparteixen, ni coneixen ni en dominen els continguts, amb l’únic argument que només els queda una assignatura suspesa; per tant, sense poder fer el seguiment dels aprenentatges ni poder prende les decisions que en resultin.

 

 

 

 


by David Ribera-Nebot
Departament de Tècnics Esportius · Sports Performance Institute at Sant Cugat · since 2009
Institut Públic Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès - Barcelona

 


 

 

 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948)


Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Article 19 
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
 and to seek, receive and impart information and ideas
 through any media and regardless of frontiers.

   

 

Aviso legal

 

© CopyFreedom desde 2003 educaciofisica.com
 

info@educaciofisica.com
editorial@educaciofisica.com

CONTACTO