NOTÍCIA

 

Felipe Isidro, nomenat Coordinador d'acreditacions professionals de la família d'activitats físiques i esportives. Institut Català de Qualificacions professionals (ICQP). Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.
Setembre 2008

 


INFORMACIÓ BÁSICA I LINKS D'INTERÈS

Accés a l’Institut Català d’Acreditacions Professionals – Departament d’Educació

http://www.gencat.cat/educacio/icqp

 La Escola Catalana de l’Esport ha penjat a la seva web informació ben detallada i estructurada sobre la Llei i la regulació professional.

http://www16.gencat.net/esport/professionsesport/index.htm


 

 La llei 3/2008, de 23 de Abril, sobre el exercici de les professions de l'esport a Catalunya, dedica la disposició transitòria primera a l'exercici professional sense la titulació requerida per llei.

 a) Habilitació: Aquest procés té per objecte possibilitar que la persona interessada que la sol·licita continuï treballant en la mateixa tasca professional que estava duent a terme abans de la publicació de la llei 3/2008.

Les persones sol·licitants hauran d'haver complert 16 anys al moment de sol·licitar l'habilitació i demostrar una experiència laboral mínima de 700 hores d'experiència (fetes abans del 3 de maig de 2008 que es quan es va aprovar la llei) en les tasques professionals que es vol habilitar. El procés d'habilitació s'iniciarà un cop es publiqui la resolució corresponent al DOGC i es podrà presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2010.

Aquest procés es regularà en una resolució que serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i ho porta la Secretaria General de l'Esport- Consell Català l'Esport/Escola Catalana de l'Esport.

Telèfon 93.480.49.00 amb l'adreça electrònica: cceece@gencat.cat.

Amb aquest certificat d'habilitació o acreditació, les persones que l'obtinguin s'hauran d'inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya del Consell Català de l'Esport-Escola Catalana de l'Esport un cop es publiqui la resolució corresponent al DOGC.

 b) Validació: El Consell Català de l'Esport/Escola Catalana de l'Esport i el departament d'Educació validaran els aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el Nivell 1 dels tècnics d'esport, contemplats tant en els ensenyaments d'esports de règim especial, com en la formació en període transitori.

 Es valorarà la formació i l'experiència tant esportiva com professional de la modalitat esportiva corresponent. El mínim total acreditat ha de ser de 700 hores.

 Es podrà sol·licitar al CCE/ECE, a partir de la publicació de la resolució de validació de la modalitat corresponent i fins el 31 de desembre de 2010.

 c) Acreditacions de competències professionals:   El Departament d'Educació convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu.

Els títols de formació professional acrediten les qualificacions professionals adquirides a través de l'experiència laboral o per vies no formals, amb la finalitat d'obtenir un títol o certificat.

Poden inscriure's les persones amb algun tipus de formació (reglada o no reglada i sense mínim d'hores) o experiència demostrable (amb certificat de vida laboral i certificat d'empresa) de, al menys, dos anys,

Aquest procés consta primer d'una fase d'orientació i posteriorment una fase d'avaluació on finalment es determinarà si es dona o no el certificat de les unitats de competència professional que es volen acreditar.

Obligatòriament s'ha de fer la fase d'orientació en primer lloc.

Aquest procés ho porta a terme el ICQP (Institut Català de Qualificacions professionals). La convocatòria per inscriure's està aquí (http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.85b5ffcd84f096adb45f0ca9b0c0e1a0/?vgnextoid=85f113645570b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=85f113645570b110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.%20)

En cas de voler acreditar perfils professionals de animació d'activitats físiques tals com: jocs, esports individuals, esports d'equip, esports amb implements, condicionament físic amb persones o gestionar una petita empresa, la denominació del cicle superior es:"Tècnic/a superior en animació d'activitats físiques i esportives",

En cas de voler acreditar perfils professionals de conducció de grups al medi natural tals com: senderisme, btt, hípica o gestionar una petita empresa, la denominació del cicle mitjà es: "Tècnic en conducció d'animació d'activitats físiques i esportives al medi natural".

Amb aquest certificat d'acreditació, les persones que l'obtinguin s'hauran d'inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya del Consell Català de l'Esport-Escola Catalana de l'Esport un cop es publiqui la resolució corresponent al DOGC.

 

 


© 2008  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS